Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

nyaako
3228 8a53 500
6678 52ed 500
Reposted fromidiod idiod viaidjet idjet
6252 4880
nyaako
1701 838b 500
Reposted frommuszynka muszynka viasztukamatorka sztukamatorka
nyaako
5179 53cb 500
Reposted fromkaiee kaiee viabrzask brzask

March 24 2017

nyaako
Nie umiem rozmawiać z ludźmi.
— A mój ulubiony kod w GTA to wyludnione miasto i mgła.
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty

March 23 2017

1505 7bad 500
3764 1148
Reposted fromShinnomew Shinnomew viaseaweed seaweed
Ja wiem nie trzeba tak, ja wiem ja wiem, ale kiedy przyjaciel wyciąga rękę, zasłaniam głowę jak przed ciosem, zasłaniam się przed ludzkim gestem, zasłaniam się przed odruchem czułości

OSTATNI DZIEŃ LATA / THE LAST DAY OF SUMMER

Reżyseria: Tadeusz Konwicki

(via nadziejawkawie)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viabrzask brzask
nyaako
Reposted frommefir mefir
nyaako
"Ludzie mają czasami poczucie, że doświadczają pustki, ale to na ogół oznacza, że są w nich uczucia, z którymi nie chcą być w kontakcie. Gdyby sobie pozwolili poczuć rozpacz, lęk, albo nienawiść, na przykład do bliskich osób, byłoby to zbyt przerażające. Bywa też tak, że pustkę czują osoby, które mają mocny rys narcystyczny i żyją zgodnie z fasadowym "ja", którym się obudowują, ponieważ boją się, że ich "ja" prawdziwe zostanie odrzucone. Nie są w kontakcie z sobą, tylko z wyobrażeniem o reakcjach na nich innych ludzi. I wtedy rzeczywiście mogą doznawać jałowości, braku sensu. Ale takiej pustki, żeby ktoś rzeczywiście nie miał w sobie nic – nie ma . Zawsze coś jest."
— Zofia Milska-Wrzosińska
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viacytaty cytaty
nyaako
Siedzi sobie cichutko w kąciku, dmuchając w kubek herbaty i trenując niebycie.
— Marcin Bruczkowski
4232 84ad 500
Reposted fromerial erial viahormeza hormeza
nyaako
5122 9691
Reposted fromalternativestyle alternativestyle
nyaako
8988 92db 500
Reposted fromrol rol viaAmere Amere
5462 4212
Reposted fromshitsuri shitsuri viahimerra himerra
nyaako
3653 d780
Reposted fromhysterie hysterie viabrzask brzask

March 22 2017

nyaako
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl